મંગળવાર, ઑક્ટોબર 20, 2015

ઘણીએ odd લાગે છે...

ઘણીએ odd લાગે છે, 
જીવનની દોડ લાગે છે. 

અમે તૂટીને જોડાયા, 
તને તડજોડ લાગે છે? 

હજી માણસ નથી તેથી, 
બધાને God લાગે છે? 

'વગેરે'માં 'વગેરે' છે, 
છતાં બેજોડ લાગે છે. 

નદી આકાશ સામે થઈ, 
હવે એ Road લાગે છે. 

નથી error છતાં de-bug? 
જીવનનો Code લાગે છે. 


 (October 20, 2015)

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો