મંગળવાર, ઑક્ટોબર 20, 2015

બધા વૃક્ષને એ સવાલો થયા છે...

બધા વૃક્ષને એ સવાલો થયા છે,
અમારી હજી કોઈ શાખા જ ક્યાં છે?

જગતને પડેલા નવા ઘાવ જોઈ,
ને દર્દો અમારા સુંવાળા થયા છે.

એ ઈશ્વરની સામે જ નમતા નથી પણ,
ઘણાની તરફ તો ય વળતાં રહ્યા છે.

અમારી તરફ છો એ દેખાવ ખાતર?
અમારી તરફ પણ અમે ક્યાં ઢળ્યાં છે.

બહાના કરી ના મળો દર વખત પણ,
ઘણા ખૂબસૂરત બહાના મળ્યા છે.

(18 June 2015) ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો