મંગળવાર, ઑક્ટોબર 20, 2015

ફૂલ પાસે જે કળી છે...
ફૂલ પાસે જે કળી છે,
શું થયું, તે ખળભળી છે?

પહેર ઈચ્છાઓની વીંટી,
ખૂબ લીસી આંગળી છે.

ભાર સમજણનો વધ્યો તો,
વૃદ્ધની કેડો વળી છે.

ભાર સમજણનો વધ્યો તો,
કેડથી વાંકી વળી છે.

વાત ના સમજી શક્યો,
વેદના મેં સાંભળી છે.

ધર્મ કોઈ લાલ પીળો,
ધર્મ કોઈ વાદળી છે.

(12 સપ્ટેમ્બર, 2015) 

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો