ગુરુવાર, માર્ચ 12, 2015

દટાયું છે....

બરફ જેવું છવાયું છે,

છતાં લીલા થવાયું છે.

બધું પત્થર થયું છે,

પછી શું ખળખળાયું છે?

હજી લોથલમાં ખોદો તો,

મળે જે સત દટાયું છે.

હતું પંખીપણું અંદર,

તો થોડું કલબલાયું છે.

અમે સીધા ગયા તેથી,

તમારાથી વળાયું છે.March 11, 2015


1 ટિપ્પણી: