રવિવાર, માર્ચ 08, 2015

ભડકો થશે...

પાંપણો મીંચ્યા પછી નહી ઊઘડે,

ભેજ જેવું કંઈક એમાં રાખજે.


મૌનને ધારણ કરી લેજે પછી

શબ્દના વસ્ત્રો કદી ટૂકા પડે.


ના અઢેલી બેસ એને આ રીતે,

ભીંત ધારોકે હવાની નીકળે.


ટોચ પરની રીત છે ઊભા રહો,

ઊતર્યા આરામ કરવા લો અમે.


સહેજ પણ અભ્યાસ, તૈયારી વગર,

તું વિષય અડકીશ તો ભડકો થશે.

October 1, 2015

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો