શનિવાર, ડિસેમ્બર 13, 2014

તો દિવસ ઉગશે નવો....સૂર્યને ઝાકળ જો નવડાવી અને ચોક્ખો કરે, તો દિવસ ઉગશે નવો.
બારણે તાળા હશે એ બોમ્બ થઈને ફૂટશે, તો દિવસ ઉગશે નવો.

રાતને છેવાડે પહોંચેલી હતી એ વાત કહે ધારકે હું ના પૂરી થઈ,
ચંદ્ર અટકી સૂર્યને આવી જતા જો રોકશે, તો દિવસ ઉગશે નવો?

એ નથી જીતી શક્યો એની જ નીચે છે જે અંધારુ - દીવાની કથા,
એ કથાનો અંત જો બીજી જ રીતે આવશે, તો દિવસ ઉગશે નવો.

મીણબત્તી સૂર્યનો પર્યાય બનવા 'ના' કહે, આગિયા ને દીવા પણ,
માન એનું રાખવા પણ જો બરફ હામી ભરે, તો દિવસ ઉગશે નવો.


ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો