મંગળવાર, માર્ચ 10, 2015

વેલેનટાઇન જેવું લાગશે......

તું વજન ઉચકે નહીં તો શું થશે?
ભાર પોતાનો જ એને પાડશે.

તું નજર ઠપકા ભરેલી નાખ ના,
જો સમય ધબકાર જેવું ચૂકશે.

તું હથેળીમાં રહે પારા સમી,
સહેજ વેલેનટાઇન જેવું લાગશે.

સાવ કોરો રાખશું એને અમે,
તો ય એ ચહેરાને સાચો વાંચશે.

ભીંતમાં દરવાજા જેવું કંઈ નથી,
જે નવી આવી હવા, પાછી જશે.

February 26, 2015

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો