સોમવાર, નવેમ્બર 17, 2014

બધે સરખી ઉદાસી છે?

બધે સરખી ઉદાસી છે?
પણેથી સહેજ ત્રાંસી છે.

અમે હમણા તપાસી છે
ક્ષણોને તો કપાસી છે.

તમે બેઠા સિંહાસન પર?
અને ઈચ્છાઓ દાસી છે?

પછી સાંજે બતાવે છે
છુપાવે જે અગાસી છે.

તમે મરીયમને કીધેલું?
અલી ડોસાને ખાંસી છે.

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો