શનિવાર, એપ્રિલ 09, 2011

તું હવે પત્થરને શું સમજાવશે?

તું હલે કે ના ચલે તો ચાલશે,
પાર તો ઘટના તને પહોંચાડશે.

એ જ વસ્તુ સાવ જુદી લાગશે,
જો નવા ચશ્મા વડે તું તાગશે.

હાથમાંથી છોને છટકી જાય પણ,
શક્યતા જાતે જ પાછી આવશે.

આંખમાંથી ઊતરે તો શું થયું?
આંસુને માથા ઉપર બેસાડશે?

એ હવે નીકળી ગયો છે વાગવા,
તું હવે પત્થરને શું સમજાવશે?

- Was Written on 6 Apr, 11

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો